Bodyflex Chandra Yoga

EEr zijn vele vor­men van Yoga waar­van de meest bek­ende vorm is Hatha Yoga, Ha staat voor zon of Surya en Tha staat voor maan of Chan­dra. De zon ver­schaft ons dagelijks licht en energie, ter­wi­jl de maan in de donkere nacht aan de hemel zicht­baar wordt en ver­schil­lende fas­es doorloopt.

site-blog

Twee hemel­lichamen die een duidelijk invloed hebben op de mens. Overdag zijn we over het alge­meen actief en in de nacht rusten we het lichaam zodat het lichaam en de ele­menten waaruit het lichaam is opge­bouwd de kans kri­j­gen zich te her­stellen na de ver­richtte arbeid gedurende de dag.

De zon schi­jnt alti­jd maar is niet alti­jd zicht­baar door de wolken, regen of mist ter­wi­jl de maan vier fas­es kent: nieuwe maan, eerste kwarti­er, volle maan en laat­ste kwarti­er. Eerste kwarti­er ook wel wassende maan of het rijpen van processen, laat­ste kwarti­er afne­mende maan of ver­w­erken van processen. Met een nieuwe maan(donkere maan) ont­van­gen we met een volle maan komt het moment om los te lat­en of te verwerken.

Bodyflex Chan­dra Yoga is een oefenserie die reken­ing houdt met de ver­schil­lende fas­es van de maan. Het is een vaste reeks Yoga oefenin­gen die begint met een maan­groet of chan­drana­maskar gevol­gd door staande houdin­gen, heup stretch­es en zit­tende stretchoe­fenin­gen. De serie wordt afges­loten met ademhal­ing­soe­fenin­gen en ontspan­nings oefenin­gen. Deze reeks draagt bij aan het onder­s­te­unen, loslat­en en ver­w­erken van processen die we tij­dens de ver­schil­lende maan­fasen onder­gaan. Regel­matige beoe­fen­ing van deze vorm van Yoga draagt bij aan meer ontspan­nen lev­en, bal­ans, kracht, flex­i­biliteit en een betere omgang met de ver­schil­lende fasen die we in ons lev­en ondergaan.

Het is een vorm die goed aansluit bij andere vor­men van Yoga om in de vooravond of op dagen te oefe­nen dat je beter geen dynamis­che vor­men van Yoga kunt beoe­fe­nen waar­bij warmte en energie wordt gegenereerd zoals Pow­er Yoga, Ash­tan­ga Vinyasa Yoga en Bikram Yoga. Het is beter geen dynamis­che vor­men van Yoga te beoe­fe­nen bij volle maan en nieuwe maan en voor een vrouw op de dagen dat ze men­strueert of de eis­prong heeft.

Iedere woens­dag is er een Bodyflex Chan­dra Yoga les om 18.00 uur. Voor meer infor­matie over deel­name aan deze les zie www.bodyflex.nl.

Catha­ri­na Blijlevens

 

 

 

 

Bookmark and Share