Met gemak laat ik los

Met gemak laat ik los, heer­lijk the­ma voor een work­shop die ik geef in okto­ber. Okto­ber de tweede maand van de herf­st, bladeren waaien van de bomen. Een prachtig schouwspel aan kleuren, was alles eerst nog groen, nu wor­den alles geel, bru­in, rood, oran­je. Prachtig vind ik de natu­ur, ik kan er echt van geni­eten en het mooie is het komt ieder jaar weer terug.

Met gemak laat ik los, een prachtig kwaliteit waar de natu­ur over beschikt en waar jij ook over beschikt. Een kwaliteit waar we mee aan het werk gaan in de One day yoga retraet die ik organ­iseer op zater­dag 29 okto­ber 2022: Yoga, met gemak laat ik los.

Een dag die in het teken staat van seizoen herf­st en waarop je meer dan een Yogales kri­jgt aange­bo­den, alle­maal in het teken van de herf­st en loslaten.

Je kri­jgt een Yoga les die het lichaam laat bewe­gen en een les waarin we hele­maal tot stil­stand komen, de aan­dacht ver­leggen naar de orga­nen die je het best kunt vertroete­len in de herf­st. Dit doen we met yin houdin­gen en gericht de energie sturen. Dan vol­gt een pauze om te lunchen, met een lekker kop­je thee en herfstsoep.

Na de pauze vol­gt een korte lez­ing over Yoga, gaan we mediteren of als het weer het toes­taat mak­en we een fijne wan­del­ing in de natuur.

Lijkt het je wat om hier bij aan­wezig te zijn? Je kunt je aan­melden voor deze work­shop: Yoga, met gemak laat ik los via het inschri­jf­for­muli­er.

Aan­vang work­shop: 10.00 uur, verwacht einde 14.30 uur, kosten € 70,00

Leuk als je meedoet!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Waarde van waarden

Waarde van waar­den is een boek van Swa­mi Dayanan­da, een boek dat ik op dit moment aan het lezen ben. Iedere ocht­end na mijn ocht­en­drou­tine lees ik enkele waarden.

Deze waar­den staan opgeschreven in de Bha­gavad Gita en Swa­mi Dayanan­da omschri­jft deze waar­den in zijn boek: Waarde van waarden.

Het boek leest gemakke­lijk en nodigt mij uit om iedere ocht­end een paar waar­den te lezen en toe te passen.

Van­mor­gen was de waarde die ik las: vivik­tade­sa­se­vit­vam, waarde 17 die staat voor toevlucht nemen tot een afge­zon­derde plek. Een plek waar je met jezelf kunt zijn.

Dat is best een bij­zon­dere waarde, een keer geen toevlucht nemen in een verre reis, een boek, een drankje op de hoek of in je werk, maar je afzon­deren en met jezelf zijn.

Het enige dat je dan kunt tegen komen is jezelf, en hoe fijn is dat met jezelf zijn. Het is heel fijn als je dat kan, het is ook een hele mooie waarde om toe te passen, zo af en toe hele­maal met jezelf zijn. Deze waarde staat opgeschreven in het boek: Waarde van waar­den, een absolute aan­rad­er om te lezen als je het pad van yoga bewandeld.

Yoga is een­word­ing, een­wor­den met het Zelf. Wat dat Zelf is dat leer je gaan­deweg, ik leerde erover in de boeken die ik las over Zelf. 

De afgelopen zomer maak­te ik ken­nis met de boeken van Swa­mi Dayanan­da, toe­val­lig viel mijn oog op een boek in de cen­trale bib­lio­theek. Een boek dat mij door ver­wees naar Swa­mi Dayanan­da, een ler­aar die de leer over Zelf (ven­dan­ta) heeft ver­sprei­dt. Onder­tussen heb ik vier van de negen boeken die hij schreef gelezen.

Nog even en dan is dit boek: Waarde van waar­den uit. Een echte aan­rad­er om te lezen als je meer wilt weten over de waar­den van het lev­en en een­word­ing met Zelf.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dank je voor het leuke gesprek

Dank je voor het leuke gesprek, het was een leuk gesprek don­de­rocht­end bij de Postzegelboom.

Deze boom vin­dt je tegen­over het werk­paleis van de kon­ing in Den Haag, op het Noordeinde. Postzegel­boom is de bij­naam van deze prachtige paar­den Kas­tan­je­boom die in 1880 is gep­land. Omdat veel mensen hier samen kwa­men om postzegels te ruilen, kreeg de boom de naam Postzegelboom.

Rond de boom staan banken, waar mijn lief graag zit, en van­mor­gen was ik mee. Net geïn­stalleerd kwa­men er twee dames aan­gelopen, die ook op de bank gin­gen zit­ten en zo ontstond het gesprek als vanzelf. 

Ochtend in Den Haag

De dames waren deze ocht­end in Den Haag, ze waren gedropt door hun coach nabij het paleis Noordeinde en ze moesten weer verza­me­len in de Prinsestraat.

Oh it is a love­ly tree, and what an love­ly sto­ry about the stamps. Het waren engelse dames, ze vertelden dat in Lon­den, waar zij van­daan kwa­men, ze niet zo aardig waren voor bomen, daar zouden ze gewoon omhakken om een weg aan te leggen.

Nou dat gebeurd ook hier, vroeger was hier een heel kas­tan­je­bos, maar gelukkig staat deze prachtige boom nog op zijn plek, recht tegen­over het werk­paleis van de Kon­ing. Ze stelden ons nog veel meer vra­gen, die ik voor het groot­ste deel kon beantwoorden.

Schevin­gen, can we go there? Zou ik zelf niet naar afreizen om het strand te bezoeken, ik bezoek liev­er de stran­den tussen Schevenin­gen en Kijk­duin. Maar daar had­den ze ook geen tijd voor, rond 1 uur moesten ze terug zijn bij de bus.

Do you know i place for cof­fee and some­thing to eat? Ik raadde ze een plek aan op het Noordeinde, ook zei ik dat als ze de andere kant opgin­gen ze via de Molen­straat naar de Prins­es­traat kon­den lopen waar ook heel veel leuke zak­en zijn.

Oh, that was a good idea! Daar moesten ze weer verza­me­len met de coach die hen had gedropt.

De dames waren heel blij ons ont­moet te hebben, toen we wegliepen zei­den ze: “Thank you for the love­ly conversation!”

Ja, dat was het: dank je wel voor het leuke gesprek.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Weekje biologisch

Het eerste week­je biol­o­gisch eten zit erop en dat was best leuk. Iedereen in het gezin vond het een goed idee: biol­o­gisch eten en het zorgde voor een leuke week.

In het eerste week­je biol­o­gisch eten kwa­men als vanzelf aller­lei bericht­en op mijn pad om het pro­ces van deze keuze te onder­s­te­unen, mijn zus stelde voor een pre­mi­um bonuskaart aan te schaf­fen bij de winkel waar ik veel kom, met deze kaart kri­jg je 10% kort­ing op biol­o­gis­che producten.

Dus mij ingelezen in deze kaart en ondanks dat ik hier twaalf euro voor moest uit­geven heb ik hem toch aangeschaft.

Het week­je biol­o­gisch nodigde mij uit andere winkels te bezoeken, winkels die ik nor­maal niet zo snel bezoek, want ja biol­o­gisch is duur, maar uitein­delijk is dat niet zo.

Biol­o­gisch voed­sel is rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, en daar­door heb je er min­der van nodig, boven­di­en omdat je meer geld uit­geeft voor een prod­uct ga je vanzelf min­der kopen, je koopt wat je nodig hebt. Dat is goed voor je por­tomon­nee en het milieu, want je gooit min­der weg.

Wel is het lastiger om aan je voed­sel te komen, het ligt min­der in de schap­pen van de plaat­selijke super­markt, dus word je uitgen­odigd andere plaat­sen te bezoeken.

Dus samen met mijn lief de biol­o­gis­che markt bezocht bij ons in Den Haag. Iedere woens­dag vin­dt je deze markt op het Lange Voorhout.

Het was een leuk uit­je en weer een fijne wan­del­ing, de mensen achter de kraam waren aardig en vrien­delijk, deze markt straalde een rustige en liefde­volle energie uit.

Mijn eerste week­je biol­o­gisch voed­sel zit er op, ik ga er mee verder: biol­o­gisch eten het geeft mij en mijn gezinsle­den veel vreugde en posi­tieve energie, en zo nu een dan een extra wandeling! 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Voeding en spiritualiteit

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is de titel van een boek dat ik op dit moment lees. Een heel nut­tig boek om te lezen nu er zoveel onrust in ons land is als­gevolg van de stik­stofcri­sis. De boeren moeten anders gaan boeren. Na de eerste hoofd­stukken gelezen te hebben van het boek kwam ik tot het inzicht dat ik anders ga eten.

Veg­e­tari­er was ik al, maar mijn bood­schap­pen deed ik alti­jd bij een van de beken­ste en oud­ste super­mark­ten in ons land. Al een tijd­je spook­te het door mij heen: ga anders eten. Maar he, die biologsche vari­anten zijn natu­urlijk best duur. Een gedachte die het boek Voed­ing en spir­i­tu­aliteit omver tackelde. 

Ja, biol­o­gisch voed­sel is duur maar zoveel beter om te eten. Biol­o­gisch voed­sel wordt gek­weekt zon­der de bodem te belas­ten of te vervuilen, het wordt eerlijk en zuiver gek­weekt. Hier­door is het voed­sel rijk­er aan vit­a­mi­nen en min­eralen, hele wezen­lijke bouw­stof­fen om lichaam en geest gezond te houden. Het is boven­di­en min­der belas­tend en vervuilend voor jouw interne huishoud­ing, het milieu en je hoeft tussendoor min­der te snoepen.

Voor mij een win win sit­u­atie, betere voed­ing, beter voor de aarde en goed voor het milieu. 

Dus ik heb de over­stap gemaakt, sinds de afgelopen week alleen nog maar biol­o­gisch voed­ing op tafel.

Je bent wat je eet 

Je bent wat je eet, was een van de zin­nen die in het boek staat opgeschreven. Je kunt kiezen voor lege voed­ing, de voed­ing die je voor het groot­ste deel in de super­mark­ten ziet staan, gepro­duceerd door de land­bouwin­dus­trie die vee­lal gebruik maakt van mid­de­len die belas­tend zijn voor het milieu of voor gezonde voed­ing die jou voedt met de nodi­ge bouw­stof­fen die nodig zijn voor een gezond lichaam en heldere geest, en boven­di­en een gun­stige uitwerk­ing heeft op het milieu en de aarde, voed­sel gepro­duceerd door de groene boeren.

Zelf kies ik graag voor het laat­ste, ik houd van deze aarde en haar prachtige bewon­ers, en zou het fijn vin­den als meer mensen haar weer gaan eren. Ook over dit onder­w­erp staat veel over opgeschreven in het boek: Voed­ing en spiritualiteit.

Ja, het is een echte aan­rad­er om te lezen, zek­er in deze fase waarin som­mige par­ti­jen zo lijn­recht tegen­overelka­ar komen te staan.

Voed­ing en spir­i­tu­aliteit is een boek van Fons Del­nooz en Patri­cia Mar­tinot, een boek dat ik heb geleend bij de plaat­selijke bib­lio­theek. Nog maar een paar bladz­i­j­den en dan is het boek uit. Het heeft mij gein­spireerd om een andere keuze te mak­en over mijn voed­ing, ja biol­o­gisch voed­sel is duur­der, maar zoveel gezon­der voor mijn interne huishoud­ing en deze prachtige aarde. 

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Zomer, hart helen

De zomer is een per­fect moment om het hart te helen. Moeten we dan alle­maal een afspraak mak­en met een car­di­oloog? Nee, dat hoeft niet. Hart helen houdt in afdalen naar je spir­ituele hart, het cen­trum van liefde en bewustz­i­jn. Je bewust zijn dat we in essen­tie alle­maal liefde zijn en dat een ieder zijn aan­deel hierin heeft om tot dit bewust zijn te komen.

Het is natu­urlijk best pit­tig om in het nu te bli­jven in het heilige mid­den van het hart, want dat is wat het is: een heilige plaats met een groot poten­tieel om liefde te ervaren. 

En alles wat je moet doen om daar te komen is je aan­dacht richt­en op het hart.

Het hart is het cen­trum van liefde, de bron van lev­en, zon­der liefde wordt het lev­en harteloos. Harteloos: uit het verbind­ing met het hart. De afgelopen week werd ik weer bestookt met een hoop nar­igheid, het was op dat moment best pit­tig om te bli­jven in het cen­trum van liefde.

Maar door het te doen, ging ik mij steeds beter voe­len. Ik vond een mooie hartmed­i­tatie in een boek dat ik aan het lezen ben: Spir­ituele verdieping van Fons Delnoos/Patricia Martinot.

Ik besloot de med­i­tatie die opgeschreven stond in het boek voor mijzelf in te spreken op mijn tele­foon. Iedere avond voor het slapen gaan of als ik merk dat ik het nodig heb, luis­ter ik naar deze meditatie.

Deze med­i­tatie voelt goed, het voelt goed voor mijn hart en fijn om in mijn woor­den in dit blog te delen!

Meditatie: hart helen

Neem plaats in een gemakke­lijke zithoud­ing: zorg ervoor dat je rech­top zit, plaats je han­den op je dijen of leg ze in je schoot. Breng je aan­dacht naar bin­nen en laat eventuele gedacht­en of span­ning los. Adem langza­am in naar de ruimte van je hart, adem uit ontspan. Richt je aan­dacht naar bin­nen, open je hart voor God. Weet dat God in je hart is, aan­vaart deze liefde van God, open jezelf voor deze liefde die licht is. Adem langza­am in naar je hart, laat het licht in de ruimte van je hart stromen, ontspan. Adem in en laat het licht door je hele lichaam stromen. Vul jezelf op met liefde en licht, voel en ervaar de energie van liefde in en om je lichaam. Plaats je han­den samen voor je hart en zeg tegen jezelf hardop of in gedacht­en: Ik ben liefde, drie keer. Open dan langza­am je ogen.

Een hele fijne med­i­tatie om meer licht en liefde naar de aarde te halen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Dankjewel Universum

Dankjew­el Uni­ver­sum, hoe bij­zon­der is het hoe jij de mensen bij elka­ar brengt. Afgelopen week nog was ik er getu­ige van, maak­te mijn hart een klein spronget­je bij de vol­gende ontmoeting.

Op woens­dag had ik een ken­nis­mak­ings­ge­sprek, er werd mij gevraagd: “Ben je niet benieuwd hoe ik jou heb gevonden?”

Mijn gesprekspart­ner woont aan de andere kant van het land, maar door alle ontwik­kelin­gen van de afgelopen twee jaar, kon­den wij elka­ar woens­dag ont­moeten via zoom.

Een hele bij­zon­dere ont­moet­ing bleek. Ze had mij gevon­den door mijn blog over mieren, in dit blog schri­jf ik over de mieren en wat de beteke­nis is van deze kleine krachtige dieren.

Bij haar marcheer­den de mieren ook over haar tafel, en ze vroeg zich af wat de beteke­nis was. Ze deed een poging via google en zo kwam ze uit bij mijn blog over mieren. Nadat ze met mij een afspraak had gemaakt voor een eerste ont­moet­ing, waren de mieren weg van haar tafel.

Wouw, wat prachtig! ” zei ik tegen haar, en dacht: het is toch wat enkele jaren gele­den schreef ik dit blog en in het nu ont­moeten wij elka­ar door deze mieren, dankjew­el Universum.

Zo werkt dat in het Uni­ver­sum, je doet iets, zendt iets uit en jaren lat­er komt er iets naar je toe: dan kun je alleen maar dankbaar zijn.

Dankjew­el mieren, dankjew­el Uni­ver­sum voor dit prachtige moment, mijn hart maak­te een spronget­je toen ik het hoorde, ook was ik enigszins ontroerd, de afgelopen jaren heb ik mij wel eens een­za­am gevoeld, maar op woens­dag liet het Uni­ver­sum mij weer zien dat dat slechts een gevoel is.

Dankjew­el voor deze prachtige ont­moet­ing, en de bij­zon­dere bood­schap­pers die u heeft ingezet om deze tot stand te lat­en komen.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

So ham meditatie

So ham med­i­tatie is een hele fijne med­i­tatie die ik vorige week heb inge­spro­ken op mijn pod­cast 100% Catha­ri­na, laat je inner­lijk stralen. Deze med­i­tatie duurt 10 minuten en is pret­tig om te doen aan het begin van je dag, op het mid­dagu­ur of in de avond, maar je kunt hem ook doen als je de aan­dacht naar bin­nen wil bren­gen, even uit de druk­te van de dag of je hoofd wilt.

Voor deze med­i­tatie kun je gaan zit­ten in een gemakke­lijke zithoud­ing, met of zon­der kussen. Mocht­en je knieën hoger zijn dan je heupen ga dan zit­ten op een kussen, maar je kunt ook gaan zit­ten op een stoel met je voeten op de grond. 

Zorg ervoor dat je rech­top zit, rol je schoud­ers naar achter en omlaag, houd je borst open en breed, rech­top zit­ten is fijn en geeft je ruimte om te ademen.

Aandacht naar de adem

Als je voelt dat je goed zit, sluit je ogen en reis met je aan­dacht naar bin­nen, reis vanaf je kru­in langs wervelkolom naar je staart­been en voel de raakpun­ten met de vloer.

Adem langza­am in naar je buik en langza­am uit, bli­jf met je aan­dacht bij je adem­stroom, volg de inadem­ing en volg de uitadem­ing. Benoem ver­vol­gens de inadem­ing als ‘so’ en de uitadem­ing als ‘ham’, je kunt dit doen in gedacht­en, bli­jf met je aan­dacht bij de mantra soham die met de adem meebeweegt.

Laat ver­vol­gens op ‘so’ (inadem­ing) de energie stromen naar je hart en op ‘ham’ (uitadem­ing) de energie stromen naar je voorhoofd/kruin. 

Ga hier­mee verder, op ‘so’ laat je de energie stromen naar je hart, op ‘ham’ laat je de energie stromen naar je kruin.

Na enkele adem­be­weg­in­gen laat je de mantra los en bli­jf je met je aan­dacht in de ruimte van je hart, affirmeer: ik ben liefde, drie keer hard op of en gedacht­en en bli­jf nog even zit­ten met je ogen gesloten.

Adem dan langza­am in naar je buik, adem langza­am uit, voel weer dat je zit op de grond of op je stoel, open je ogen, schud je han­den en ga verder met je dag.

So ham meditatie ingesproken

Wil je deze So ham med­i­tatie beluis­teren op mijn pod­cast klik dan hier.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Over mijn Aloe vera

Het is alweer even gele­den dat ik mijn eerste Aloe vera kocht, geïn­spireerd door een aan­tal verkop­ers op het gebied van aloe vera pro­ducten dacht ik: laat ik er zelf een kopen.

Het plan­t­je stond vlak voor de kas­sa bij Ikea, goed­koop gepri­jst, niet al te groot en ik besloot het te kopen. Ik geef het plan­t­je een plek in mijn winkel/receptieruimte van mijn bedri­jf­s­pand. Een fijne plek vin­dt ook het plan­t­je, het groeit en groeit.

Op een gegeven moment heeft man­lief het plan­t­je overgezet in een grotere pot, want vin­dt hij: deze plant heeft meer ruimte nodig.

En voor ik het weet begint de plant stek­jes te mak­en, kleine scheut­jes begin­nen onder moed­er­plant te groeien. Eerst een, lat­er nog een er bij. Moed­ers heeft het erg naar haar zin op de plek waar ze staat: niet in direct zon­licht, vlak bij de deur, waar ze heer­lijk staat te stralen op haar tem­pel tafel. 

Iedere week als man­lief mij komt ophalen inspecteert hij de plant: goed oplet­ten of ik hem wel water geef, want anders gaat hij hangen is zijn the­o­rie. Deze plant moet je pas water geven als de aarde droog is, voor de rest maakt deze plant gebruik van zijn eigen water­re­serves die het in zijn bladeren opslaat, pas als de pun­t­jes van de bladeren rood begin­nen te wor­den is het toe aan water. (deze infor­matie vond ik op internet)

Aloe vera stekken

Maar goed het is natu­urlijk hart­stikke leuk dat moed­er­plant zo graag jonkies maakt, deze kun je heel hand­ig ver­pot­ten en een eigen plek geven.

Wat ik de afgelopen week heb gedaan, eerst de allerkle­in­ste zijscheut (wor­tel­stek) heel voorzichtig van moed­er gehaald, gewoon naar de onderkant van het scheut­je met mijn han­den, de aarde wat wegge­haald en daar was al een mooie wor­tel. Dat is fijn want dan kan je het zo van moed­er halen en in een pot­je zetten met potaarde, beet­je water erbij, baby plant op een plek zetten waar het geen direct zon­licht heeft zodat het rustig kan bijkomen en kan aar­den op zijn eigen plek.

Nadat deze eerste onthecht­ing goed was gegaan, de vol­gende dag ook de wat grotere stek bij moed­er wegge­haald en een eigen plek gegeven. Resul­taat drie pot­ten met Aloë vera, een grote, een behoor­lijke puber en een baby plant.

Of ik er een han­del in ga begin­nen? Dat niet, ik ga ze hoo­gu­it inzetten als gift of hun sap gebruiken.

Medicinale werking

Aloë vera zit namelijk boorde­vol vit­a­mine A, C en E, vit­a­mi­nen die helpen bij insecten­beten, kleine brand­won­den en van zonbeschadig­ing te genezen. Je kunt het sap van de aloë vera plant op je huid smeren, dit biedt direct verkoel­ing als de huid ver­brand is door zon of als deze op een andere manier over­hit is ger­aakt, bijvoor­beeld als je door een insect bent gebeten. 

 Zelf heb ik een keer gordel­roos op mijn schoud­ers gehad en toen kreeg ik een sap op basis van aloë vera om het te verkoe­len. Dat was echt heer­lijk weet ik nog.

Ook kun je het sap van deze plant drinken. Zelf heb ik dat nog nooit gedaan, maar het sap van deze plant heeft een gun­stig effect op je spi­jsver­t­er­ing, je immu­niteit en je huid. In menig winkel kun je aloë vera sap kopen. 

Mocht ik wat sap nodig hebben voor mijn huid dan zal ik enkele scheut­jes van een van de planten halen, het sap van de scheuten in een bak­je opvan­gen en deze smeren op mijn huid.

Maar voor­lop­ig houd ik het even op geni­eten van het uitzicht op deze groene planten en hun groeipro­ces, zodat ik straks weer een paar kan ver­pot­ten en vol­doende planten heb om een sap­je te maken.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share

Raja Yoga, geest lezen

Raja yoga, geest lezen, onder­zoeken, verken­nen, dat is wat we bij deze vorm van yoga gaan doen. Raja yoga staat opgeschreven in de Yoga sutra’s van Patan­jali, een meester­w­erk ooit opgeschreven voor­dat onze jaartelling begon. In het boek staat opgeschreven wat yoga is, waar je het voor inzet en wat de vrucht­en zijn als je yoga beoe­fend. In het boek staan geen yoga­houdin­gen opgeschreven, wel aan­wi­jzin­gen wat geest is, waar hij voor dient en wat hij kan veroorza­k­en. Het is een prachtig boek, op mijn yogao­plei­d­ing stond het boek op mijn boeken­li­jst. In het nu jaren verder, raad­pleeg ik nog steeds dit prachtige boek. 

Het boek bestaat uit vier hoofd­stukken (pada’s), een pada bestaat uit meerdere sutra’s. Een sutra is een draad of een aan­tal woor­den dat ken­nis doorgeeft. In dit geval de weten­schap van yoga. Yoga komt tot stand door het stil­leggen van de wervelin­gen van de geest, en mocht de geest niet bed­won­gen zijn zicht kri­j­gen op de uitwerk­ing (kar­ma) van de wervelin­gen. Het is een prachtige leer om in het nu te bestud­eren, in het tijd­perk van lucht. Een tijd­perk waarin de geest, het denkver­mo­gen over­heerst, is het zeer welkom de Yoga sutra’s te bestuderen.

Over deze cursus

In deze cur­sus: De Yoga sutra’s van Patan­jali maak je ken­nis met Raja yoga. Raja betekent kon­ing, hoge heer, het is de yoga voor de geest, je geest verken­nen en bestud­eren waar deze toe in staat is. In acht lessen maak je ken­nis met de Yoga sutra’s, leer je ademhal­ing­soe­fenin­gen, houdin­gen in te nemen voor de med­i­tatie en med­i­tatie. Ondanks dat er geen oefenin­gen staan opgeschreven in de Yoga sutra’s, wor­den er wel een aan­tal behan­deld in deze cursus. 

Wan­neer is deze cursus?

Deze cur­sus wordt gegeven op vri­jdag 17 juni 2022 t/m 5 augus­tus 2022, aan­vang lessen 14.00 uur, duur van een les 90 minuten. Kosten voor deze cur­sus zijn € 199,00

Wat gaan we doen?

  • De Yoga Sutra’s bestuderen
  • Een aan­ge­name houd­ing innemen
  • Even­wicht bren­gen in de adem
  • Geest bestud­eren
  • Ziel ont­moeten
  • Kracht van mantra ontdekken
  • Mediteren

Wat heb je nodig?

Een yoga­mat, een kussen voor med­i­tatie, een schrift en pen voor het mak­en van aantekeningen. 

Leuk als je mee­doet, je kunt je aan­melden voor deze cur­sus via het inschri­jf­for­muli­er op mijn website.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share