Yoga moeder

Yoga moeder is de titel van mijn pagina op blogger.com.

Twee onder­w­er­pen die cen­traal staan in mijn lev­en. Yoga staat voor mij als yogado­cent en moed­er ben ik van een geweldige dochter. Moed­er ben je 24/7, dat gevoel kun je niet uitschake­len, het gevoel dat je hebt als moed­er. Je kunt het wel verdoven.

Een moed­er is de ver­zor­gende, liefhebbende stille en observerende pilaar van een kind. Als een moed­er in het mid­den is weet ze wat een kind nodig heeft. In het mid­den vind je stilte en rust, zodat je kunt luis­teren naar je intuïtie en weet wat nodig is voor het kind.

Maar dat is een moed­er niet alti­jd, in het mid­den en dat is waarom ik dagelijks aan Yoga doe.

Moeder en yogadocent

Yoga is een pri­ma mid­del om in het mid­den te zijn. Yoga betekent verbinden, verbinden met het zelf dat gebruik maakt van ver­schil­lende lagen: je fysieke, men­tale, ener­getis­che, causale en gelukza­lige laag. Over deze lagen zal ik schri­jven in mijn blogs.

In mijn blogs deel ik mijn ervarin­gen over Yoga, als moed­er en zelf­s­tandig onderne­mer. In het cen­trum van Den Haag vind je mijn Yoga stu­dio: Bodyflex 100% Catha­ri­na. Een plek waar ik veel ver­toef en waar ik de vad­er van mijn dochter heb ont­moet. De vad­er, de andere pilaar van een kind die staat voor ver­ant­wo­ordelijkheid, actie en bescher­men van het kind. Yoga is de bal­ans vin­den tussen de man­nelijke (yang) en vrouwelijk (yin)energie zodat je vanu­it het mid­den kunt leven.

Voordelen van Yoga voor mij als moeder

Yoga helpt mij in het mid­den te zijn, geeft mij har­monie en een gezonde staat. Naast het beoe­fe­nen van Yoga houd ik van het aardse lev­en en sta ik met bei­de benen op de grond. Moed­er, ik vind het een prachtige titel, het is een van de fas­es van de vrouw. Een geaarde moed­er zal de rust en bal­ans geven die nodig is om een kind te lat­en groeien en te lev­en in har­monie. Hoe ik dat doe, daar schri­jf ik over in mijn blogs.

In mijn blogs deel ik mijn ervarin­gen op het gebied van Yoga, moed­er­schap, spir­i­tu­aliteit, mijn kijk op de wereld en geef ik tips hoe meer in bal­ans te lev­en met moed­er aarde.

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

Laat je inner­lijk stralen!

Bookmark and Share