99% is oefenen!

99% is prac­tice and 1% is theorie“ ‘.

Een quote van een groot ler­aar op het gebied van Ash­tan­ga Yoga, Patthabi Jois. Iemand die zijn hele lev­en heeft gewi­jd aan deze meth­ode, veel heeft geoe­fend en er voor heeft gezorgd dat deze meth­ode ook buiten India door velen wordt beoefend.

Een vorm van Yoga die een diepe werk­ing heeft op het lichaam en die er toe bij­draagt dat er een verbind­ing wordt gemaakt met iets dat verder reikt dan de geest. Zelf ben ik sinds de geboorte van mijn dochter iedere dag mijn Yoga mat opgaan om deze vorm te oefe­nen. In het begin omdat dit een vereiste was voor mijn oplei­d­ing en tegen­wo­ordig omdat ik mij een lev­en zon­der niet kan voorstellen.

Na de bevalling van mijn dochter kon ik niet meer gemakke­lijk naar rechts kijken of gemakke­lijk voorover buigen. Mijn lichaam was volledig uit bal­ans en ik had een behoor­lijk trau­ma in de rechterkant van mijn lichaam. In het begin was het voor mij zek­er geen pret­je om de oefenin­gen te doen, maar met het te behalen papiert­je in het vooruitzicht was ik bereid dagelijks mijn mat op te gaan. Dit papiert­je was slechts een mid­del, want gaande het pro­ces kwa­men de voorde­len van deze vorm van Yoga voor mij steeds duidelijk­er op de voorgrond.

Mijn lichaam­sklacht­en namen af, ik kan weer naar rechts kijken en voorover­buigen. In de afgelopen 8 jaar ben ik zelden ziek geweest, is mijn lev­en volledig veran­dert, wordt met min­der arbeid meer energie geleverd en is er een steeds beter con­tact ontstaan met  iets wat verder reikt dan de geest: de ziel of de spir­ituele essentie.

Deze vorm van Yoga die haar basis vin­dt in Hatha Yoga, de fysieke kant van Yoga, verbindt ons met de sub­tiele lichamen waarover we beschikken en zorgt ervoor dat we ons weer hier­mee kun­nen verbinden. Yoga betekent verbinden, verbinden met het zelf, heel maken.

Ash­tan­ga Vinyasa Yoga kan deze verbind­ing tot stand bren­gen, als je regel­matig oefent. Door regel­matig te oefe­nen zal je de voorde­len van deze vorm van Yoga ervaren. Natu­urlijk zullen er hobbels zijn, zal je geest zeggen: “Ja, maar”. Wat slechts een truc is om je weg te houden van iets dat  mooier is en je meer zal bren­gen: Je ware essen­tie, je pure zijn. Die geduldig wacht op het moment dat je begint met oefe­nen: 99% is oefe­nen en 1% is the­o­rie. Oefen geduldig en je zult de voorde­len ervaren!

Namaste,

Catha­ri­na Blijlevens

 

Bookmark and Share